Blender 线条边缘选择插件 Ngon Loop Select V2.0 – Select Edge Loops Around Ngons

多边形循环选择是一个混合器插件,允许你在一个步骤中选择多边形周围的边循环。

NGon Loop Select is a Blender addon that allows you to select edge loops around Ngons in just one step.

用法:

简单地安装插件,你就可以开始了。 只需双击任何边来选择循环或选择一个边(它应该是活跃的)并按下’ D ‘。 按住shift键选择更多循环。