Blender效果器变形器节点资产预设 Higgsas Geometry Nodes Toolset v8

Higgsas Geometry Nodes Toolset几何节点工具集包包括120多种高级节点组,有助于改进和增强程序工作流,支持Blender 4.1 组织成不同类别的节点:
 • 几何变形器
 • 发电机
 • 几何尺寸
 • 公用事业
 • 网格图元
 • 选择
 • Falloffs
 • 曲线
 • 分配
 • SDF节点
 • 模拟